STATUT

Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

a)      art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806),

b)      art. 13 ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U. Nr 13 poz. 123 i z 2002r. Nr 41 poz. 364),

c)      uchwały Rady Miasta Płocka Nr 387/XVII/99 z 12 października 1999 roku w sprawie powołania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

d)      niniejszego statutu.

 1. Ośrodek jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

2.      Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury.

§ 2

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Płock
 2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta Płocka.
 3. Ośrodek może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.

4.      Organem założycielskim jest Rada Miasta Płocka.

ROZDZIAŁ II

Cel, przedmiot, zakres działania

§ 3

Celem Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej, rozwój kultury, upowszechnianie kultury, promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, a ponadto promowanie i rozwój turystyki.

§ 4

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego: kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych.
 3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, warsztatów, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjnych.
 4. Prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej.
 5. Prowadzenie biblioteki instruktażowo – metodycznej.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 7. Prowadzenie kursów językowych.
 8. skreślony
 9. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju kultury i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

10.  Nadzorowanie i organizacja działalności rekreacyjno – rozrywkowej w amfiteatrze nad Wisłą.

11.  Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.

 

§ 5

Ośrodek i jego oddziały mogą współpracować z kołami przyjaciół Ośrodka, towarzystwami i fundacjami – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja

§ 6

Ośrodek samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.

§ 7

 1. Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora,
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Ośrodku oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Zastępcę Dyrektora oraz pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor,
 3. Powołanie Dyrektora Ośrodka następuje w drodze konkursu zgodnie z art. 15 i 16 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 2001r., poz. 123, z późniejszymi zmianami).
 4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Prezydent Miasta Płocka.
 5. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka upoważniony jest Dyrektor,
 6. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
 7. Dyrektor Ośrodka zatrudnia swojego Zastępcę na podstawie umowy o pracę.
 8. Statut Ośrodka zatwierdza Rada Miasta Płocka.
 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka oraz działalności Ośrodka związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
 10. Dyrektor na czas organizacji festiwali może powoływać dyrekcję festiwali.
 11. Dyrektor Ośrodka może powoływać Społeczną Radę Programową – zwaną Radą Konsultantów Ośrodka za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
 12. Ośrodek może powoływać swoje Oddziały za zgodą Rady Miasta Płocka.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

§ 8

Ośrodek jest samodzielną instytucją kultury.

§ 9

Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu działalności zatwierdzonego przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.

§ 10

 1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.      Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 11

 1. Ośrodek na zasadach określonych w odrębnych przepisach, może:

a)      prowadzić warsztaty, szkolenia, kursy językowe, kursy fotograficzne, kursy tańca, pracownię specjalistyczną itp.,

b)      prowadzić sprzedaż własnych wydawnictw,

c)      realizować imprezy zlecone przez inne instytucje i zakłady, w tym koncerty własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

d)      wypożyczać technikę sceniczną, sprzęt audio-wizualny, rekwizyty, stroje,

e)      wynajmować i dzierżawić obiekty i pomieszczenia będące w administracji POKiS,

f)        wynajmować pokoje gościnne w Domu Darmstadt,

g)      prowadzić obsługę słupów ogłoszeniowych ,

h)      dzierżawić własne pomieszczenia przeznaczone na działalność gastronomiczną,

i)        prowadzić sprzedaż biletów na imprezy własne,

j)        świadczyć usługi reklamowe,

k)      promować firmy na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

l)        świadczyć inne usługi związane z działalnością.

ł)  prowadzić w Centrum Informacji Turystycznej sprzedaż przewodników, informatorów, pamiątek, gadżetów, planów, map turystycznych oraz biletów na imprezy organizowane na terenie kraju i za granicą.

m)    wynajmować pokoje gościnne w amfiteatrze nad Wisłą.

 

 1. Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z:

a)      budżetu Miasta Płocka,

b)      przychodów własnych,

c)      innych źródeł.

3.      Przychód z prowadzonej działalności Ośrodka służy realizacji zadań statutowych.

 

§ 12

 1. Organizator sporządza sprawozdania finansowe dla potrzeb organizatora i innych instytucji do tego upoważnionych.
 2. Kontrolę działalności i kontrolę finansową przeprowadza właściwa komórka organizacyjna.
 3. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki jest Prezydent Miasta Płocka.

 

 

§ 13

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw kultury oraz Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Płocka.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 14

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane za zgodą Rady Miasta Płocka.

§ 15

 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 2. Ośrodek może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 30 lipca 2009, godzina 12:15)
 • Osoba publikująca: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
 • Nadzór nad treścią: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
 • Ilość wyświetleń: 2 696 118
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji